สาระน่ารู้.....บริหารงานบุคคล

 

 บทความ: วิเคราห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

 บทความ: เคล็ดลับความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ " สถาบันพระมหาชนก"

 บทความ: "วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชไทย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและ
              การปฏิรูประบบราชการ"

 ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 คู่มือการใช้งานสารบรรณ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พ.ศ.2554 - 2556

 บทความ: การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
             โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี  สถาบันดำรงราชานุภาพ

 บทความ: งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

 บทความ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย

 ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 ประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2553

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2553

 ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตมอบหมายเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
 
ตัวอย่าง คำร้องขอโอน(ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล
 
ตัวอย่าง ใบลาพักผ่อน
 
ตัวอย่าง ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
การเขียนและการเสนอผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างประจำ
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ