ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรม

บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่

ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคา

และลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.      เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า - ของราคาโครงการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ .

ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์

(ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้น ๒ หลังเก่า) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์ (ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้น ๒ หลังเก่า) ผู้ที่ไม่มาฟังการเปิดซองของคณะกรรมการถือว่ารับทราบ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

/ผู้สนใจ.....หน้า ๒

 

 

 

 

 

 

-๒-

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.Wangchan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗ โทรสาร ๐-๓๘๖๒-๖๓๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม .. ๒๕๕๗

 

(ลงชื่อ) ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ /๒๕๕๗

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรม

บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่

ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ .

ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)

๑.๕ .

๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๓.     หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนด

ผลงานตามข้อ ๒.๓)

 

 

 

 

 

 

 

-๒-

๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

๔.     การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ

เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และ ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ไม่เกิน ๔๕ .วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วน

และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ /๒๕๕๗ .

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ .

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

และกำหนดยื่นซองสอบราคาวันสุดท้าย ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.

ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

อำเภอวังจันทร์ (ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้น ๒ หลังเก่า)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ .

เป็นต้นไป

. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาของแต่

ละโครงการ

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ-บริหารส่วนตำบลวังจันทร์เท่านั้น

 

 

 

 

-๓-

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ

ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

() ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการติดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังจันทร์ ภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะ สัญญาจ้างก่อสร้างที่วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)

 

-๔-

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา ( ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.     ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น - งวด ดังนี้

งวดที่ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน .

ให้แล้วเสร็จภายใน วัน

งวดที่ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - . ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน .

ให้แล้วเสร็จภายใน วัน

งวดที่ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - . ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน .

ให้แล้วเสร็จภายใน วัน

งวดที่ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - . ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน .

ให้แล้วเสร็จภายใน วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างของโครงการนั้นๆ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘.     อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙.     การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ

๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า. - เดือน

ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

 

 

 

 

 

 

-๕-

() จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

() ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม () หรือ () ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ .. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง

แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง .

๑๑.๒ .

๑๑.๓ .

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม .. ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสนอราคา

เรียน ..

1.      ข้าพเจ้า...อยู่เลขที่...

ถนนตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต

จังหวัด..โทร..โดย..

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่..และเอกสารเพิ่มเติม

เลขที่..(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้

2.      ข้าพเจ้าขอเสนอที่ทำงาน....

........

.......

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น...บาท

(....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.........บาท

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังจันทร์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ร้องขอ

3. กำหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังจันทร์ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา(แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

4.ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ภายใน วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

4.3 ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคา

ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

-2-

4.4 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว

และเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

4.5 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน

คราวเดียวกัน

 

เสนอมา ณ วันที่..เดือน........

 

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง ....

ประทับตรา (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2.

ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ที่ 299/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคางานดังกล่าวข้างต้น และได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่

บริษัท/ห้างฯ

รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนของห้าง/บริษัท

รายชื่อหุ้นส่วนที่มีอำนาจในการบริหาร

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการตรวจสอบ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า ในการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ ................................................................................................................................................................................................................

 

 

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

(ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์) (นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ)

 

(ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ).กรรมการ

( นางสาวฉลวย เมตตา ) ( นางนารี บุญรอด )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบชี้สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ขนาด 2 .

0.80 ม. x 7.00 ท่อน พร้อมกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากท่อ 2 ข้าง ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ .

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) โดย นายกันต์ธร ครุฑน้อย .

ได้นำชี้สถานที่ก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน .. 2556 .

เวลา 10.00 - 11.00 . มีรายการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องทำตามที่กำหนดไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา คือ

1. ระดับของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้ถือระดับ ดังนี้ .

2. ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง .

3. .

มีผู้ที่ซื้อแบบฯ หรือผู้แทนซื้อแบบฯ ตามบัญชี ( ) ขาย ( ) ให้ มาดูสถานที่ครั้งนี้จำนวน .ราย

ที่

บริษัท หจก. ห้างร้าน

ลายมือชื่อผู้มาดูสถานที่

วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..เจ้าหน้าที่

(นายกันต์ธร ครุธน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ

งาน จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 .

ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) .

งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ขายแบบรูปรายการ ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม .ศ. 2557

ราคาชุดละ 500 บาท ตามประกาศฯ ลงวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม .ศ. 2557

ลำดับที่

...

ชื่อร้าน ห้างฯ บริษัท

ผู้จัดการ หรือผู้มอบอำนาจ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ / เลขที่

ลายมือชื่อผู้รับรูปแบบ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ( P ) ขาย ( ) ให้ ราย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท ( )

 

(ลงชื่อ)...................................................

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)...................................................

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนรับซองสอบราคา

เรียน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 

วันที่ 11 กันยายน 2557 มีผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณ

หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบ .

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) จำนวน ราย

ที่

ชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา

ลงชื่อ

วัน เดือน ปี

ที่ยื่นซอง

ยื่นเวลา

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมนี้ ขอส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เพื่อให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการต่อไป

 

(ลงชื่อ) .

( นายรุ่งนะภา อ่อนศรี )

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) .

( นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ศูนย์รวมข้อมูลขาวสารการซื้อฯ

วันที่ 15 เดือน กันยายน .ศ. 2557

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน . 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การ-บริหารส่วนตำบลวังจันทร์) จำนวน .. ราย ผลปรากฏดังนี้

ลำดับ

ที่

 

ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน

จำนวนเงิน

(บาท)

กำหนด

แล้วเสร็จ

(วัน)

กำหนดยืนราคา(วัน)

ราคากลาง

(บาท)

+ มากกว่า

- น้อยกว่า

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า.

..

.

..

.

จึงเห็นควรดำเนินการ.

.

พร้อมนี้ ขอส่งมอบเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

 

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

(ลงชื่อ)..กรรมการ (ลงชื่อ)..กรรมการ

(นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์) (นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ)

 

(ลงชื่อ)..กรรมการ (ลงชื่อ)..กรรมการ

(นางสาวฉลวย เมตตา) (นางนารี บุญรอด)

 

พิจารณาแล้ว เห็นควร.

...

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ..

 

(ลงชื่อ)ว่าที่เรือตรี..ผู้สั่งจ้าง

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ .

ที่ รย วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ .

เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดหาพัสดุ โดยวิธีการสอบราคา ครั้งที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรงหลังคาและ

ลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามแบบ

อบต. วังจันทร์ (ตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๑๓๓) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑.) จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดรับเอกสารสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์ (ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้น หลังเก่า) ๒.) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๕๗

ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดรับเอกสาร สอบราคาจ้างระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์ (ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้น หลังเก่า) ปรากฏว่าการประกาศสอบราคาทั้ง ๒ ครั้ง ไม่มีผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ เห็นควรดำเนินการประกาศสอบราคาครั้งที่ ๓ ดังต่อไปนี้

๑.      จัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา

ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ เนื่องจากเป็น

การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินหนึ่งแสนบาท

 

/จ้างเหมา.....หน้า ๒

 

--

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ

หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์)

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (๑), (๗) และข้อ ๒๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตำแหน่ง ปลัด อบต. วังจันทร์ ประธานกรรมการ

๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๓. นายสมบูรณ์ เพชรพิพัฒน์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นายรุ่งนะภา อ่อนศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ

๓. นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

. นางสาวฉลวย เมตตา ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

. นางนารี บุญรอด ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางนารี วงศ์ทิม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ กรรมการ

. นางสาววิจิตตา วงศ์อยู่ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

. นายสมศักดิ์ ทองคำ ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

. นายไพศาล ประทุมหวล ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๕ และรายงานผลให้ทราบภายใน

๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน

ผู้ควบคุมงาน

นายกันต์ธร ครุธน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๖

 

 

/ข้อเสนอ....หน้า ๓

 

-๓-

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการและหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอมาพร้อมนี้

 

 

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ที่ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

--------------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคา.

และลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

โดยวิธี สอบราคา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๒๗ (๑) ,(๗) ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตำแหน่ง ปลัด อบต. วังจันทร์ ประธานกรรมการ

๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๓. นายสมบูรณ์ เพชรพิพัฒน์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นายรุ่งนะภา อ่อนศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ

๓. นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

. นางสาวฉลวย เมตตา ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

. นางนารี บุญรอด ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖

 

 

 

 

 

/คณะกรรมการ....หน้า ๒

 

 

 

 

 

--

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางนารี วงศ์ทิม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา กรรมการ

. นางสาววิจิตตา วงศ์อยู่ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

. นายสมศักดิ์ ทองคำ ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

. นายไพศาล ประทุมหวล ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๕ และรายงานผลให้ทราบภายใน

๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน

ผู้ควบคุมงาน

นายกันต์ธร ครุฑน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๖

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม .. ๒๕๕๗

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่ รย ๗๖๐๐๒/ว. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง,

นายอำเภอวังจันทร์, ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ, นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน, บริษัท โชควินิจ จำกัด, บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด,

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภราชธุรกิจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตินัญ, บริษัท เลิศไพกิจการโยธา จำกัด,

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจรัสยา, ผู้อำนวยการ วทท. ทางเกวียนสัมพันธ์, ผู้อำนวยการวิทยุชุมชน คนเมืองแกลง,

กำนันตำบลวังจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ - , ผู้นำชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย . สำเนาประกาศสอบราคา จำนวน ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคา

และลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จึงขอส่งสำเนาประกาศสอบราคาดังกล่าวมา

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง

โทร/โทรสาร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่ รย ๗๖๐๐๒/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เรียน นายระลึก มะลิวัลย์, นายมานิตย์ วงศ์เนียม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จำนวน ฉบับ

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จำนวน ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อม

เกลี่ยเรียบถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓๖ สาย ปริมาตรลูกรังจำนวน ๑,๕๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ - . ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) . งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้มีคำสั่ง

แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จึงขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานดังกล่าวให้ท่านทราบ เมื่อผู้รับจ้างลงมือทำงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และแจ้งให้ท่านเข้าตรวจรับงานจ้างอีกครั้งเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายสุชาติ เดชประสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

ฝ่าย (งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

อบต. วังจันทร์

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๖๔๕๐ ต่อ ๑๐๔


 

 


ที่ รย ๗๖๐๐๒/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เรียน นายพัลลภ กาหลง, นางศรีแพร นิติสวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย . คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จำนวน ชุด

. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จำนวน ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทาง

พร้อมผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร์ - เขาคอก จำนวน แห่ง หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งท่าน

เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว

ในวันที่ มกราคม .. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์ (ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ชั้นหลังเก่า) ในวันและเวลา

ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง

โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗


ใบรับซองสอบราคา

 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

วันที่.....25......เดือน.......กันยายน....พ.ศ.....2556............

 

วันนี้ เวลา ....... เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อลอดกลม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ขนาด 2 0.80 ม. x 7.00 ท่อน พร้อมกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากท่อ ๒ ข้าง ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังจันทร์) ของ...บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด....จำนวน 1 ซอง ไว้เรียบร้อยแล้ว

 

(ลงชื่อ) .ผู้ยื่นซอง

(.)

 

 

(ลงชื่อ) .เจ้าหน้าที่รับซอง

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับซองสอบราคา

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

วันที่.....11......เดือน.......กันยายน.....พ.ศ.....2557............

 

วันนี้ เวลา ....... เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและ

ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง .(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) ของ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. อุดมการเกษตรพัฒนา...จำนวน 1 ซอง ไว้เรียบร้อยแล้ว

 

 

(ลงชื่อ) .ผู้ยื่นซอง

(.)

 

 

(ลงชื่อ) .เจ้าหน้าที่รับซอง

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการรับ/ ทราบ คำสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

 

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เลขที่ /๒๕๕๗ ลงวันที่

๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคา

และลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) โดยวิธี สอบราคา นั้น

. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 

 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ......................................................................................................................................................................

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)

(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................

(นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)

(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................

(นายสมบูรณ์ เพชรพิพัฒน์)

. เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

 

 

(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 

(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................

(นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์)

(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................

(นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ)

(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................

(นางสาวฉลวย เมตตา)

(ลงชื่อ)...............................................................................................................................................................................

(นางนารี บุญรอด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

 

(ลงชื่อ) .................................................................................................................................................................................

(นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)

(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................

(นางนารี วงศ์ทิม)

(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................

(นางสาววิจิตตา วงศ์อยู่)

(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................

(นายสมศักดิ์ ทองคำ)

(ลงชื่อ)....................................................................................................................................................................................

(นายไพศาล ประทุมหวล)

. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 

(ลงชื่อ)................................................................................................................................................................................

(นายกันต์ธร ครุธน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ .

ที่ รย วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ .

เรื่อง ขอปิดประกาศสอบราคาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ข้าพเจ้า นายรุ่งนะภา อ่อนศรี เจ้าพนักงานพัสดุ ได้นำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ปิดประกาศเผยแพร่เอกสารสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ต่อหน้าพยาน ๒ คน

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญตามท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ปิดประกาศ

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)............................................................พยาน

(นางโสภิดา พลถาวร)

บุคลากร

(ลงชื่อ)............................................................พยาน

(นายสมบูรณ์ เพชรพิพัฒน์)

นิติกร

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

 

พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

(นายสุชาติ เดชประสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

 
 


ส่วนราชการ ฝ่าย (งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ .

ที่ รย วันที่ 24 มกราคม 2554 .

เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 36 สาย ปริมาตรลูกรังจำนวน 1,512 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น. นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามวันและเวลาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา

จำนวน 2 ราย ดังนี้ (1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรพวิท ก่อสร้าง 2011 ราคาที่เสนอ 257,000 บาท

(2.) บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด ราคาที่เสนอ 257,500 บาท

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

ข้อ 27 (28) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรพวิท ก่อสร้าง 2011 เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบเห็นควรเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

(นายสุชาติ เดชประสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

 

ที่ รย ๗๖๐๐๒/

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

 
 

 


กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง

เรียน ผู้จัดการบริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด

อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่ท่านเข้าสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีโสภณ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การ-บริหารส่วนตำบลวังจันทร์) ซึ่งได้ทำการเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยท่านเสนอราคา เป็นเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีเอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้ว ตกลงจ้างตามโครงการดังกล่าวจากท่านตามวงเงินข้างต้น

โดยให้ไปทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน..........วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ พร้อมกับนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน.....๑๒,๔๗๕.-.บาท ไปมอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในวันทำสัญญาด้วย

อนึ่ง หากท่านไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้อง ให้ชดใช้ความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

อบต. วังจันทร์

โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบมอบและรับซองสอบราคา

 

 
 

 


ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

วันที่ 15 เดือน กันยายน .. 2557

วันนี้ เวลา.............................น. คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา ได้รับซองสอบราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ .

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์)

หมายเลขประจำซอง

ชื่อบริษัท

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้มอบ

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการเปิดซองฯ ผู้รับมอบ

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปิดซองฯ ผู้รับมอบ

(นางสาวพรรณวลัย พุ่มจันทร์)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปิดซองฯ ผู้รับมอบ

(นางสาวสร้อยวลี กันดิษฐ)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปิดซองฯ ผู้รับมอบ

(นางสาวฉลวย เมตตา)

(นางนารี บุญรอด)

 

 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปิดซองฯ ผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการมอบซอง

เขียนที่ อบต. วังจันทร์

วันที่ 15 เดือน กันยายน .. 2557

บันทึกนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา..................น. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบซองสอบราคา

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) จำนวน........1.....ซอง (ซึ่งปิดผนึกอยู่ในสภาพเรียบร้อย) พร้อมได้ระบุ วัน เวลาที่รับซอง ของ................................

บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด จึงได้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไว้แล้ววันนี้

 

(ลงชื่อ) ...................................................... นักวิชาการพัสดุ

(นายรุ่งนะภา อ่อนศรี) เจ้าหน้าที่รับซอง ผู้มอบ

 

ได้รับซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การ-

บริหารส่วนตำบลวังจันทร์) ของ บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด .เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

ซึ่งผนึกซองอยู่ในสภาพเรียบร้อยไว้ถูกต้องแล้ว จำนวน........1........ราย

 

(ลงชื่อ) ........................................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับมอบ

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการรับซองสอบราคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ รย 21110

วันที่ 11 เดือน กันยายน .. 2557

เรียน คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

วันนี้ เวลา . ได้รับซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคา

และลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) ของผู้ยื่นซองสอบราคา

จำนวน ราย ดังต่อไปนี้

1. ...

2.      ...

3.      ...

4.      ...

5.      ...

6.      ...

7.      ...

8.      ...

9.      ...

10.  ...

จึงขอส่งมอบต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

 

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

 

 

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

1. ........................................................(นางสาวกัญญาภัทร)

2. ........................................................(นางสาวพรรณวลัย)

3. ........................................................(นางสาวสร้อยวลี)

4. ........................................................(นางสาวฉลวย)

5. ........................................................(นางนารี)

 

 

 

 

 

ที่ รย ๗๖๐๐๒/

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

 
 

 


กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ชากตะไคร้คอนกรีต

อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

ตามที่ท่านเข้าสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

(มอก. ชั้น ๓) ขนาด ๒ ๐.๘๐ ม. x ๗.๐๐ ท่อน พร้อมกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากท่อ ๒ ข้าง ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์)

ซึ่งได้ทำการเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยท่านเสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท

ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้พร้อมทั้งมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้ว ตกลงจ้างตามโครงการดังกล่าวจากท่านตามวงเงินข้างต้น

โดยให้ไปทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

พร้อมกับนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๗,๗๐๐ บาท ไปมอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

ในวันทำสัญญาด้วย

อนึ่ง หากท่านไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

ว่าที่เรือตรี

(ธงชัย บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

อบต. วังจันทร์

โทร. ๐-๓๘๐๒-๘๐๑๐