หน้าแรก : HOME

 
 
 

ประกาศ ผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะเคียนทอง-สหกรณ์  หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประกาศ ผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แช่มชื่น (บ้านวิภา)  หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564 การจ้างโครงการสูบน้้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผผลิตด้านการเกษตรแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 วัตต์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ประกาศ การจำหน่ายขายซากพัสดุ เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

 

ประกาศ ผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชงโค-ศรีเจริญ  หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชงโค-ศรีเจริญ
ม.3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองโพรง-เขาเจ๊กเกรียง(ปู่เทียน) ม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองโพรง-ชุมนุมตาเชย ม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชงโค-ศรีเจริญ  หมู่ที่ 3  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโพรง-เขาเจ๊กเกรียง ซอยปู่เทียน  หมู่ที่ 2  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโพรง-ชุมนุมตาเชย  หมู่ที่ 2  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

  

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสร้างผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.58-002 สายวังจันทร์-เขาคอก  หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเคียนทอง-หนองคมบาง  หมู่ที่ 6  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ  หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนส้ม  หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธมิตร  หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางน้ำแดง 1 (บ้านป้าป้อม)  หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาคอก 1(ซอยปิ่นทอ)  หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตะเคียนทอง-หน้าวัด  หมู่ที่ 3.6 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 

ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนส้ม หมู่ที่ 5 
ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุนทร วงศ์อยู่ หมู่ที่ 1
ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนพร้อมบดทับและปรับเกลี่่ยเรียบ หมู่ที่ 1-6 ตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบถามจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคอก - ศรีโสภณ หมู่ที่ 5 และ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบถามจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยชายเขา - แช่มชื่น หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบถามจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอน  กรีตเสริมเหล็ก สายชงโค-เอื้ออารีย์ หมู่ที่ 1,3และ 4  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายชงโค-เอื้ออารีย์ หมู่ที่ 1,3และ 4  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายชงโค-ร่วมใจ หมู่ที่ 3  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมขุดร่องระบายน้ำ บริเวณถนนสายชุมนุมตาเชย-พลงตาเอี่ยม หมู่ที่ 2   ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุง ซ่อม/สร้างผิวลาดยางแคพซีล ถนน รย 3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 บ้านเขาหินแท่น (ถนนวังจันทร์-ชุมนุมใน-ชงโค) หมู่ที่ 3   ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสันติธรรม - ดอนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าจอม หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจอม หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานสันติธรรม-ดอนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อม/สร้างผิวลาดยางแบบเคพซีล เป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รย 300 แยกทางหลวงหมายเลข 344 บ้านเขาหินแท่น (ถนนวังจันทร์-ชุมนุมใน-ชงโค) หมูี่ที่3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก พร้อมขุดร่องน้ำ บริเวณชุมนุมตาเชย-พลงตาเอี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อภายในตำบลวังจันท์ื หมู่ที่ 1,2,3,5,6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) แบบ IP/Network Camera ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพรง ตำบลวังจันท์ื อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง จัดซื้อทรายพร้อมกระสอบ เพื่อใช้ป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลวังจันท์ื อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพรง ตำบลวังจันท์ื อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนสายบ้านวังตุ่ม-บ้านชงโค หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันท์ื อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนส้มหมู่ที่ ๕ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังจันทร์ จำนวน ๑ หลัง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถมดินภูเขาซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยคลองกล่ำ-ศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยชงโค2 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตะเคียนทอง ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบุญให้ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสะพานไฟไหม้ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการถมดินภูเขาซ่อมแซมถนนในพื้นที่
ตำบลวังจันทร์ จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 5, 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทำฝายกระสอบทรายและฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, และ ๖  ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง 

 

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๑ - ๖ 
ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง

 

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังอนามัย-คลองกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

ประมูล  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีโสภณณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชงโค-ร่วมใจ
หมู่ที่ ๓  ตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโพรง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธมิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑, ๓, และ ๖ 
ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง

 

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังอนามัย-คลองกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

  ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานไฟไหม้(ช่วงที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ี่
  ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ี่
  ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจอม หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ี่
 

ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงลูกรัก   จำนวน ๔๙ สาย
หมู่ที่ ๑ - ๖   ตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางพร้อมผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนสายวังจันทร์ - เขาคอก จำนวน  ๑ แห่ง  หมู่ที  ๕  ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง

 

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทำฝายกระสอบทรายและฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, และ ๖  ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ ๑
ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7, 0-3802-8010, FAX.  0-3862-6314
E-mail :  wangchan@windowslive.com